“ಅಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ” – ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ

ಸ್ಥಳ: ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು-ಉಡುಪಿ.

ದಿನಾಂಕ: ಫಬ್ರವರಿ 25, 26 – 2017